Какви са етапите на реакция при инцидент?

Въведение

Реакцията при инцидент е процес на идентифициране, реагиране и управление на последствията от a кибер защита инцидент. Като цяло има четири етапа на реакция при инцидент: подготовка, откриване и анализ, ограничаване и ликвидиране и дейност след инцидента.

 

Подготовка

Етапът на подготовка включва създаване на план за реакция при инцидент и осигуряване на наличието на всички необходими ресурси и персонал за ефективна реакция при инцидент. Това може да включва идентифициране на ключови заинтересовани страни, установяване на роли и отговорности и идентифициране на необходимото инструментите и процеси, които да се използват по време на процеса на реакция при инцидент.

 

Откриване и анализ

Етапът на откриване и анализ включва идентифициране и проверка на съществуването на инцидент. Това може да включва системи за наблюдение и мрежи за необичайна дейност, извършване на криминалистични анализи и събиране на допълнителни информация за инцидента.

 

Ограничаване и ликвидиране

Етапът на ограничаване и ликвидиране включва предприемане на стъпки за ограничаване на инцидента и предотвратяване на по-нататъшното му разпространение. Това може да включва прекъсване на връзката на засегнатите системи с мрежата, прилагане на контроли за сигурност и премахване на злонамерен софтуер или други заплахи.

 

Дейност след инцидента

Етапът на дейност след инцидента включва провеждането на задълбочен преглед на инцидента, за да се идентифицират всички извлечени поуки и да се направят всички необходими промени в плана за реакция при инцидент. Това може да включва извършване на анализ на първопричината, актуализиране на политики и процедури и предоставяне на допълнително обучение на персонала.

Като следват тези стъпки, организациите могат ефективно да реагират и управляват последствията от инцидент с киберсигурността.

 

Заключение

Етапите на реагиране при инцидент включват подготовка, откриване и анализ, ограничаване и ликвидиране и дейност след инцидента. Подготвителният етап включва създаване на план за реакция при инцидент и осигуряване на наличието на всички необходими ресурси и персонал. Етапът на откриване и анализ включва идентифициране и проверка на съществуването на инцидент. Етапът на ограничаване и ликвидиране включва предприемане на стъпки за ограничаване на инцидента и предотвратяване на по-нататъшното му разпространение. Етапът на дейност след инцидента включва провеждането на задълбочен преглед на инцидента, за да се идентифицират всички извлечени поуки и да се направят всички необходими промени в плана за реакция при инцидент. Като следват тези стъпки, организациите могат ефективно да реагират и управляват последствията от инцидент с киберсигурността.